fbpx

Just nu på linjen

tjejer

killar

Allmänna villkor

Myshörnans verksamhet styrs av Sveriges lagar och regler. När du använder någon av Myshörnans tjänster så godkänner du villkoren nedan. För att alla på Myshörnan skall trivas är det viktigt att de följs.
Myshörnans verksamhet styrs av Sveriges lagar och regler. När du använder någon av Myshörnans tjänster så godkänner du villkoren nedan. För att alla på Myshörnan skall trivas är det viktigt att de följs.

Scrolla ner till villkoren

Myshörnans verksamhet styrs av Sveriges lagar och regler. När du använder någon av Myshörnans tjänster så godkänner du villkoren nedan. För att alla på Myshörnan skall trivas är det viktigt att villkoren följs.
Godkännande av villkoren
Genom att använda Myshörnans tjänster eller produkter godkänner du nedanstående användarvillkor med företaget Talli AB.

Betalning och kreditupplysning för användande av tjänsten
För användandet av Myshörnan går det att betala på olika sätt som det redogörs för på denna webbplats. Oavsett vilket betalningsätt du använder förbehåller Talli AB sig rätten att göra erforderlig kreditupplysning på dig som kund samt att vid utebliven betalning överlämna fordran till ett inkassoföretag för att inhämta betalning.

Olagliga aktiviteter 
Du får inte använda Myshörnan för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande. Exempel på olagliga aktiviteter är hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbning och intrång på copyright-skyddat material.

Försäljning
Du får inte använda Myshörnan för någon form av försäljning eller reklam för någon produkt eller tjänst. Om du försöker sälja någon vara eller tjänst eller gör reklam för någon vara eller tjänst på Myshörnan kommer du att bli du utkastad, spärrad och i värsta fall polisanmäld.

Övervakning och Operatörer 
Linjen är övervakad av operatörer. Operatörerna finns inne i tjänsten med två syften att övervaka så att du som användare följer de regler och lagar som gäller och att ge dig som användare en bra trevlig dialog och tjänst.  Om du utför olagliga aktiviteter på linjen kommer du att bli du utkastad, spärrad och i värsta fall polisanmäld.

Riktad information 
Myshörnan har rätt att skicka information och kommersiella budskap till Användarna. Budskapen kan vara anpassade efter dina intressen. Användaren har rätt att tacka nej till information och kommersiella budskap. Enklast gör du detta genom att kontakta Kundtjänst via denna webbplats kontaktformulär på Kontaktsidan.

Integritetspolicy

Myshörnan värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur personuppgifter samlas in, behandlas av Talli AB och vilka rättigheter du har.

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intresseavvägning till exempel. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker – och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt.

Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018.

Personuppgiftsansvarig
Talli AB är personuppgiftsansvarig.

Personuppgifter
Vi samlar in och lagrar information om dig som du själv lämnar till oss, t ex telefonnummer. Vi lagrar även uppgifter om dina köp. Om du deltar i ett evenemang eller kontaktar vår kundservice samlar vi också in dina personuppgifter rörande detta. Ovan uppgifter måste vi samla in för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund. När du beställer tjänster av Talli, besöker myshornan.se eller på annat sätt interagerar med oss kan det innebära att vi samlar in dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden.

Användning
Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:
• För att kunna fastställa din identitet och uppdatera dina adressuppgifter
• För att ge dig information om och fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser i uppdrag och löpande ärenden.
• Vid fakturering
• Vid bokföring
• Vid löneutbetalning
• För att förbättra vår kommunikation, service, och tjänster till dig
• För att kunna besvara dina frågor
• Bjuda in till event och evenemang
• Kundundersökningar
• Marknadsföring
• För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse: Talli behandlar uppgifter om ditt köp för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen och konsumentköplagen.
• Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtagande till dig.

Laglig grund
Behandlingen av personuppgifter sker med laglig grund avtal, för att Talli ska kunna uppfylla avtal med dig som kund. Som kund har du när som helst rätt att få dina personuppgifter raderade och rättade genom att meddela detta till oss. Observera att om du begär att dina uppgifter ska raderas kan du inte längre vara kund. När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som ställs enligt exempelvis bokföringslagen, mervärdesskattelagen, köplagen och konsumentköplagen är den rättsliga grunden för behandling en rättslig förpliktelse.

Undersökningar, marknadsföring etc
Talli kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst vid kontakt med oss anpassa hur du önskar att Talli kontaktar dig.

Tillgång till uppgifter
Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kan dock lämnas ut till tredje part (personuppgiftsbiträden) om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig. Undantag till detta görs om en kund har brutit mot våra avtalsvillkor, om det föreligger rättsliga åtgärder eller om en myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Exempel på sådana myndigheter är skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter i berörda länder.

Skydd av uppgifter
Talli vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras i takt med den tekniska utvecklingen.

Lagring
Talli lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta är ett krav som följer av en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja våra åtagande mot dig som kund. Se mer information under stycket ”Skydd av uppgifter”.

Tid för lagring
När du lämnar dina personuppgifter till Talli ger du medgivande till Talli att registrera och lagra lämnad information samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål. Vi behandlar personuppgifter den tid som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt köplagen, konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i Tallis IT-system.

Rättigheter
Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller ska lämnas ut. Du kan kontakta vår kundtjänst på adressen nedan och begära att få informationen skickad per post eller e-post. För din säkerhet skickas denna information endast till din folkbokföringsadress eller angiven e-post i vårt register. Om du anser att de personuppgifter som Talli har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Detta gör du genom att kontakta oss. Talli är i vissa fall skyldig att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort. Som kund eller samarbetspartner hos Talli kan du när som helst återkalla eller ändra det samtycke du lämnat eller avböja vidare kommunikation genom att kontakta kundtjänst. Talli har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det krävs för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart. För det fall du önskar få de personuppgifter du lämnat överförda i syfte att kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta oss.

Kontaktuppgifter
Talli AB
Mailbox 702
11411 Stockholm
info@talli.se

När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för denna hantering. http://www.datainspektionen.se

Ändring av Allmänna villkor 
Myshörnan har alltid rätt att ändra de Allmänna villkoren när detta behövs för att följa nya lagar och myndighetsbeslut. Vi uppmanar dig som Användare att hålla dig uppdaterad med de lagar och regler som gäller och ändringar som publiceras här. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av Myshörnan förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas på annat sätt än publicering här. Genom att fortsätta använda Myshörnan anses Användaren ha godkänt vid var tid gällande regler och villkor.

Detta dokument uppdateras löpande.
Senaste revision: 2018-05-24